Категории

Нови продукти

Промоции

Политика за личните данни

Информация за нас

СБУ ЕООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 102956230, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, Северна промишлена зона с/у бл.37 в к-с Славейков, тел: 056815884; e-mail: sbu@mail.bg

Вашите лични данни могат да бъдат събирани чрез:

   нашия сайт shop.sbubg.com с адрес https://shop.sbubg.com/;

   по телефона;

   по имейл;

Използваме личните Ви данни за следните цели:

За изпълнение на заявена от вас поръчка.

Ние обработваме идентификационните Ви данни, трафичните Ви данни и други лични данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както за да изпълняваме поръчките за доставка на стоки.

За тези цели се събират следните данни:

Данни за идентификация:

-          имейл (за получаване на известия свързани с вашата поръчка, както и за контакт с вас, ако няма възможност за потвърждение по телефон)

-          Име, фамилия

-          Населено място , пощенски код (за точна локация)

-          Адрес за доставка (Куриерски офис, когато е до поискване; адрес на доставката когато е до адрес)

-          Телефонен номер

Трафични данни (мрежови данни) :
– данни, необходими за предоставяне на електронните услуги в сайта ни.

– информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни, страницата която сте посетили в нашия магазин;

За изпълнение на нормативни задължения

Ние обработваме идентификационните Ви данни, имена, трафични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт. Например:

– изпълнение на задължения за издаване на документи, удостоверяващи вашата покупка;
– предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
– задължения, предвидени в Закона за счетоводството и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
– предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове.

Изрично Ваше съгласие

Съгласието за обработване на личните ви данни и целта на обработката се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответноте съгласие и до неговото оттегляне ние се задължаваме да положим надеждни грижи по опазване на личните Ви данни и непредоставянето им на трети лица с изключение на случаите и необходимостите по изпълнение на вашата поръчка.

Данните, които обработваме, включват:
– основни лични данни като имена и електронен адрес (имейл);
– мрежови данни: данни, обработени в електронна съобщителна мрежа за целите на предаване, разпространение или обмен на съдържание на електронни съобщения, данни за проследяване и идентифициране на източника и местоназначение на комуникацията, данни за местоположение и вид на устройството, генерирани в контекста на предоставянето на електронни съобщителни услуги (автоматизирано);

Употреба на „бисквитки“

Ние използваме “бисквитки”, за да събираме определена информация от всички потребители, включително и от нерегистрирани посетители на сайта, които не използват услугите, предоставяни от СБУ ЕООД. Бисквитките представляват поредица от данни, които нашата система изпраща към Вашия компютър и впоследствие използва, за да идентифицира Вашия компютър, когато се върнете отново на Уебсайта.

Бисквитките предоставят информация за употребата на Услугата и потребителски данни, които ние бихме могли да използваме, за да персонализираме Вашия потребителски опит, както и да проследим модели на потребителски трафик. Например, когато се връщате на Сайта, бисквитките Ви идентифицират и подтикват Сайта да попълни Вашето потребителско име (без паролата),за да улесни достъпа до вашия профил. Бисквитките също така позволяват на СБУ ЕООД да напомня за Ваши предходни дейности и да Ви предлага подобни продукти. Също така, ние използваме информация, събирана чрез бисквитки, за да разработваме статистически анализи за използването на Услугата, като например времето, което потребителите прекарват на Сайта и страниците, които посещават най-често. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.

Ако предпочитате да не получавате “бисквитки” докато разглеждате Сайта, бихте могли да ги откажете, като настроите Вашия интернет браузър.
Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на СБУ ЕООД. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, СБУ ЕООД няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате предоставената възможност в електронния бюлетин или данните ни за контакт  sbu@maill.bg 

Обработката се извършва с цел:

– установяване на самоличността на клиента за целите на обработка и изпълнение на поръчките;
– управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти или услуги;
– изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;
– всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги;
– изпращане с куриерски услуги на документите и стоките, част от услугата;
– уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които поръчвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас сигнали и предложения;
– изготвяне на статистическа информация за нашите продажби, услуги, клиенти, мрежови трафик;
– защита и сигурност на нашите онлайн услуги, на Вас и на нашите служители;
– установяване и/или предотвратяване на незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, включително защитена свързаност при достъп до сайта, в които се съхраняват лични данни, заключваща система, договор за охранителни услуги и др.

СБУ ЕООД се задължава да не предоставя вашите лични данни на трети лица с изключение на куриерските компании изпълняващи доставка на вашите поръчки или на компетентните органи при законоустановено правно основание.

Кога изтриваме Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след изпълнение на договора/поръчката Ви, но не ги изтриваме преди изтичане на 2(две) години от изпълнение на договора/поръчката Ви или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Вашите права като субект на данни


Общи условия
Наред с правото за оттегляне на дадено съгласие при наличие на съответните законови предпоставки Вие имате следните други права:

-         право да се иска информация за съхранените при нас Ваши лични данни съгласно член 15 от Регламента;

-         право да се иска корекция на неверни данни или на допълване на непълни данни съгласно член 16 от Регламента;

-         право да се иска изтриване на съхранените при нас Ваши данни съгласно член 17 от Регламента;

-         право да се иска ограничаване на обработка на Вашите данни съгласно член 18 от Регламента;

-         право на преносимост на данните съгласно член 20 от Регламента;

Право на информация съгласно член 15 от Общия регламент за защита на личните данни
Вие имате право съгласно член 15 алинея 1 от Регламента при поискване да получите безплатна информация относно съхранените при нас данни, отнасящи се до личността Ви. Това включва по-специално:

-        цели, за които се обработват личните данни;

-        категории на личните данни, които се обработват;

-        получатели респективно категории на получатели, спрямо които се разкриват или ще бъдат разкрити личните данни, които Ви засягат;

-        планирана продължителност на съхраняване на засягащите Ви лични данни или, ако не може да се посочат конкретни цифри,  да се посочат критерии за определяне срока на съхраняване;

-        съществуване на правото за корекция или изтриване на засягащите Ви лични данни, правото за ограничаване на обработка на данни от администратора или правото за правене на възражения срещу обработката;

-        съществуване на правото за обжалване пред надзорен орган;

-        цялата налична информация за произхода на данни, ако личните данни се събират не от засегнатото лице;

-        съществуване на автоматизирано търсене на решения включително профилиране съгласно член 22 алинея 1 и 4 от Регламента и – поне в тези случаи – убедителна информация за включената логика, както и за обхвата и желаните последици на подобно обработване за засегнатото лице.

Ако личните данни се изпращат в трета държава или на международна организация, то Вие имате право съгласно член 46 от Регламента да бъдете уведомени за подходящи гаранции във връзка с изпращането на данните.

Право на корекция съгласно член 16 от Общия регламент за защита на личните данни
Вие имате право незабавно да поискате от нас корекция на засягащите Ви неверни лични данни. С оглед целите на обработването на данни Вие имате право да поискате допълване на непълни лични данни – в това число посредством допълнително пояснение.

Право на изтриване съгласно член 17 Общия регламент за защита на личните данни
Вие имате право да поискате от нас незабавно изтриване на засягащите Ви лични данни, ако е налице една от следните причини:

-         Личните данни не са вече необходими за целите, за които те са събрани или обработвани по друг начин;

-         Вие оттегляте съгласието си, на което се основаваше обработването съгласно член 6 алинея 1 буква a) или член 9 алинея 2 буква a) от Регламента, и няма друго правно основание за обработката;

-         Вие подавате съгласно член 21 алинея 1 или алинея 2 от Регламента възражение срещу обработването на данни, и в случай на член 21 алинея 1 от Регламента няма други първостепенно по-обосновани причини за обработване;

-         Личните данни са били обработвани неправомерно;

-         Изтриване на личните данни е необходимо за изпълнение на правно задължение;

-         Личните данни са били събирани по отношение на предложените услуги на информационното дружество съгласно член 8 алинея 1 от Регламента.

В случай че направим личните Ви данни публични и сме задължени да ги изтрием, ние предприемаме подходящи мерки с оглед на наличните технологии и разходите по реализация, за да информираме трети страни, обработващи Вашите данни, относно това, че Вие искате и от тях да изтрият тези лични данни, или копия или реплики на тези лични данни.

Право да се иска ограничаване на обработването съгласно член 18 от Общия регламент за защита на личните данни
Вие имате право да поискате от нас ограничаване на обработването, когато е налице една от следните предпоставки:

-         правилността на личните данни се оспорва от Вас;

-         обработването е неправомерно и Вие вместо за изтриване настоявате да се ограничи използването на личните данни;

-         администраторът вече няма нужда от личните Ви данни с цел тяхната обработка, обаче субектът на данни се нуждае от тях за предявяване, упражняване и защита на правни претенции;

-         Вие сте направили възражение срещу обработването на данни съгласно член 21 алинея 1 от Регламента, докато още не е изяснено, дали основателните причини на администратора имат преимущество пред причините на засегнатото лице.

Право на преносимостта на данни съгласно член 20 от Общия регламент за защита на личните данни

-         Вие имате право да получите засягащите Ви лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, удобен и  подходящ за машинен прочит формат, както и да имате право, да предадете тези данни на друг администратор, без ние да възразяваме срещу това, ако

-         обработката на данни се основава на съгласието Ви съгласно член 6 алинея 1 буква a) или член 9 алинея 2 буква a) или на договор съгласно член 6 алинея 1 буква б) от Регламента и

-         обработката на данни се извършва с помощта на автоматизирани технологии.

При упражняването Ви на правото за преносимост на данните Вие имате право да настоявате, личните Ви данни да бъдат препратени непосредствено от нас към друг администратор на лични данни, доколкото това е технически реализуемо.

Право на възражение съгласно член 21 от Общия регламент за защита на личните данни
В съответствие с предпоставките на член 21 алинея 1 от Регламента срещу обработването на данни може да се повдигне възражение по причини, породени от особена ситуация, възникнала за Вас.
Споменатото по-горе общо право на възражение се отнася за всички цели за обработването на данни, описани в тези разпоредби за защита на данните, които се обработват въз основа на член 6 алинея 1 буква е) от Регламента. Различно от особеното право за възражения, насочено към обработването на данни за рекламни цели (виж горе по-специално точка 5 и 7.6), съгласно Общия регламент за защита на личните данни ние сме задължени да удовлетворим едно подобно общо възражение само, ако Вие ни посочите за това причини от първостепенно значение, напр. евентуална опасност за живота и здравето Ви. Освен това съществува възможност да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или към длъжностно лице по защита на данните на СБУ ЕООД.

Право на жалба:
В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Заявленията за достъп до информация или за корекция може да бъде отправено по електронен път sbu@mail.bg, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

 


Positive SSL